2016, മാർച്ച് 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തെരുവ് ബാലൻ

കൂട്ടിക്കിഴിച്ചപ്പോൾ 
ബാക്കിവന്നൊരൊറ്റ സംഖ്യ
ആണ്ടറുതിയുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ
അകപ്പെടാതെ വന്ന ശിഷ്ടം

ഞാൻ
നിഘണ്ടുവിലില്ലാത്ത വാക്ക്